Завършване на проекта „От идея до реализация“

Завършващо събитие

Завършване на проекта със събитие

завършващо  събитиеЗа едната таргет група – децата и младежите с увреждания – резултатите ще бъдат:
– Ползи, свързани със здравето
– Ползи за развитието
– Социални придобивки
– Ползи, свързани със спортното развитие и реадаптация в обществото
Умения, свързани с уменията и отговорностите на доброволците, включени в проекта:
– Участниците ще се научат да прилагат нови методи, базирани на адаптираните спортни игри
– Подобрено портфолио за работа със спортисти и младежи с увреждания;
– Лични, социални и комуникационни умения:
– Езикови и комуникационни умения.
– Работа в екип. Работата в екип ще бъде толерирана и търсена през цялото времетраене на всички дейности.
Доброволцитеще развият способността си да предоставят спомагателни услуги, които по-специално включват:
• Психологическа помощ, включваща откриване на деца и хора с увреждания, планиране, развитие и съдействие,
управление на начина на живот,
• Умения за пренасочване и справяне с прехода и промяната, кризисни интервенции;
• Образователни насоки и информация;
• Меки умения, които са от съществено значение при работа с младежи с увреждания;
Завършващо събитиеЗа нашата организация:
• увеличен обем на на добри практики;
• подобрени умения в работата по проекти;
• подобрен общ капацитет на организацията
• подобрено ноу-хау в областта на разработването на модули за обучение;
Ще бъде създаден Наръчник с добри практики, съчетаващ и двете – проекта и инструменти. Наръчникът ще събере
всички добри примери за проекта, използвайки методологията и инструментите , събрани през фазата на
изпълнение на проекта за солидарност. Наръчникът ще бъде разработен в цифров формат и всички доброволци и
създадените групи ще получат печатни копия от него по време на срещата за оценка с отворена закриваща
конференция. Предвиждаме, доброволците да участват активно във всичкки фази по създаването на Наръчника.

Завършващо събитие

Вашият коментар