Младежки обмен по акредитация на Еразъм+ Младеж

Младежки обмен по акредитация на Еразъм+ Младеж се проведе в Ахелой, България. Участваха 40 младежи – 20 от Сърбия и 20 от България.

Акредитацията на нашата организация има три основни цели-

1.Социална интеграция на младежите –

Социална интеграция: клубът предоставя проекти и програми, които използват спорта като средство за подобряване на социалната интеграция в местните общности.
Дейностите на клуба за социална интеграция имат за цел да провокират положително емоционално въздействие у участниците, особено младите хора, което осигурява
фокус върху тяхната положителна енергия и им помага да се развиват като добри граждани и положителни модели за подражание в своите общности. Специално внимание
се обръща на младежите с проблеми-маргинализираните младежи /тези, които нито учат, нито работят/, младежите с увреждания, младежите със заболявания.Един от
проблемите е недостатъчното или никакво образование на част от младежите и нашата работа е под формата на неформално образование, младежите да се ангажират и да
получат възможност да станат активни граждани, да бъдат свързани с европейските проект и да получат съдействие за придобиване и развиване на компетентности за
живота и за професионалното си бъдеще.

Младежки обмен

2. Защитаване нравствените ценности и принципи на равноправието, не на расизма и ксенофобията.Отворяне на дейностите за участници от различен произход и с различни
способности.

Целта е изграждане на общество, в който жените и мъжете, момичетата и момчетата в цялото си многообразие са свободни да следват пътя. Дискриминацията и тормозът,
но също и насилието срещу хора поради дискриминационни причини, както и насилието срещу жени, са реалност за значителна част от населението на ЕС. С член 21 от
Хартата на основните права се забранява дискриминацията, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични
характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане,
възраст или сексуална ориентация. Ние ще увеличим своите усилия за третиране равнопоставено на всички младежи. Ще потърсим начини и пътиша особено към
маргинализираните младежи, тези с увреждания, младежите с хронични заболявания, тези с различна сексуална ориентация. Самочувствие ни дават проектите, блестящо
завършени – проекти на ЕС, на Софийска община и ММС.

3. Организиране на спортни състезания, дискусии, форуми, обсъждания, кръгли маси, обучителни семинари, фестивали, обучения за повишаване на информираността и квалификацията, конкурси и др.

Организиране на спортни състезания и други спортни прояви за постоянно израстване на отборното ниво и стандарти;
Участие в междуклубни, областни, общински, национални и международни състезания по различни видове спорт за младежи с увреждания
Установяване и поддържане на добри взаимоотношения със сродни спортни клубове в страната и чужбина;
Провеждане на семинари, лекции, беседи, дискусии, прожекции и срещи с изявени спортисти;
Изграждане и стопанисване на спортни съоръжения и съоръжения;
Участие в сдружения, федерации и други организации със сходна цел.
Популяризиране на баскетбола в инвалидни колички и други спортове като спорт за хора с увреждания в България.
Младежки обмен - йога

Вашият коментар