Нов спечелен проект на БКХУ Левски

Нов проект Обучение за усъвършенстване лого

Нов проект

Нов проект беше спечелен от БКХУ Левски. Той е финансиран от ЕС.

Европейски съюз

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

„Обучение за усъвършенстване“ е едногодишен проект, който има за цел да усъвършенства потенциала на персонала си. А също и да подобри капацитета си като организация.Обучението на спортни професионалисти, овластяването им със съвременни научни знания ще допринасят за популярността на спортните дейности. Така се подобрява  активния живот на гражданите.Подобряването на нивото на уменията на спортните професионалисти е
полезно за самата работа. Но също така и генерират по-широки икономически и социални ползи.
Ние се занимаваме с една маргинилизирана част на обществото – хората с уврежания-физически и ментални.
Изхождайки от генералната си цел- подобряване на живота им, ние отчитаме като необходимост широкообхватното и комплексно развитие на треньорите. Също така и менторите, доброволците и другата част от персонала, коята помага в нашата мисия. Спортните занимания могат да помогнат за намаляването на социалните стереотипи и дискриминация,свързани с хората с увреждания, защото може да преосмисли отношението на общността.

Цели на проекта

Адаптираният спорт трябва да бъде по-достъпен и привлекателен. Този проект има за цел развиват уменията на треньорите и да се увеличават броя на децата и възрастните, които участват в системни спортни занимания.
Разглеждайки нуждите си, организация ни си постави следните цели:
– Подобряване на теоретичните и практическите познания на спортния персонал за възможностите за участие на
хората с увреждания в тренировъчен процес;
– Създаване на европейски мрежи на треньори и спортен персонал.
– Подобряване на капацитета на организацията за събития, занимания и състезания в масовия спорт;
– Осъществяване на медийна политика за ползите от физическа активност и практикуването на спорт от хора с увреждания.

Вашият коментар