Обучение на доброволците по време на проекта

Обучение на доброволците

Обучение на доброволците

Обучение на доброволците бяха предвидени по времетраенето на проекта. Доброволците ще бъдат основните двигатели на този процес на приобщаване на хората с увреждания към социализация чрез спорт. Те ще подпомагат иОбучение на доброволците в софия мотивират младежите с увреждания в трудния им път на ресоциализация. Те ще придобият знания за адаптирания спорт и умения за прилагането им. Те ще
усвоят знания върху теорията и правилата на игрите и ще ги предадат на младежите. те ще помогнат да се преодолеят бариерите, които доминират в обществото ни днес. Бяха проведени 3 обучения. Доброволците получиха знания за това, какво представлява ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Обучение на доброволците в Елин ПелинДоброволците придобиха следните знания за:
– програмата Еразъм +;
– значението и възможностите на Youthpass;
– съвременни начини/канали/мрежи за търсене на работа;
– подходящи стратегии за поведение по време на интервю за работа;
-правата и отговорностите на младежкото участие;
Доброволците ще изградят умения и компетенции:
– да използват възможностите на програмата за личното си усъвършенстване;
– да търсят работа по различни канали/мрежи;
– да познават добре себе си и да могат да акцентират върху силните страни в своята индивидуалност и опит;
– да се включват в различни форми на младежко участие;
Доброволците ще придобият следното поведение/навици/нагласи:
– да приемат и зачитат като равноправни всички хора , независимо от различията им ;
– да приемат, зачитат и споделят европейските ценности;
– ще поемат отговорност за собствената си професионална реализация и успех;
– ще приемат младежкото участие като вътрешна потребност и ще имат мотивация да защитават общественозначими каузиОбучение на доброволците в Елин Пелин

Очаквани резултати

Очаквани ползи за хората със специфични възможности:
1. Знания
– по-добра осведоменост за европейския проект и общите ценности на ЕС
– повишена информираност
– повишена мотивация за участие в следващи проекти
2.Въздействие върху здравния статус:
– възстановяване здравословното състояние и увреждане
– стабилизиране здравословното състояние и предпазване от допълнително усложняване
– намаляване симптомите на увреждането
– създаване условия за индивидуално натоварване и адаптация
3.Възпитание/обучение:
– придобиване на двигателни умения
– провишаване на физическата годност
– участие в спортни дейности
– получаване на теоретични знания
– двигателно възприемане
4. Социално поведение
– по-активно участие в демократичния живот и в обществото като цяло
– повишена самооценка, оценка на другите
– самопознание, познание на другите
– приемане ва колектива
– собствена идентификация
– житейско развитие
– подобрение на психическото състояние

– промяна поповедението – повече активност
– мотивация
5. Двигателна изява
– представяне на собствената личност
– представяне на колектива
– принадлежност за обществото
– нови познанства, приятели

 

Вашият коментар