Продължи да го правиш с нас

Продължи да го правиш с нас

„Продължи да го правиш с нас“ е нов проект на „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“ с помощта на Европейският корпус за солидарност. Той е продължение на предишният проект, който беше изпълнен и постигна всичките си цели.

Проектът е в съответствие с няколко европейски политики за младежта. 1.Европейски корпус за солидарност – програма, която има за цел да развие европейското измерение на доброволчеството за социалното приобщаване. Подкрепя младите хора, желаещи да се включат в доброволчески дейности в различни области, вариращи от помощ на нуждаещи се до подпомагане на здравни и екологични дейности, включително въздействието свързани с
пандемията COVID-19.

2.Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 – ”Изграждане на съюз без бариери“

3. .Програма „Европа за гражданите“. Тази програма окуражава организаторите на проекти да наемат млади хора, регистрирани в европейския корпус за солидарност.

4. Програма за заетост и социални иновацииизвършват дейности за популяризиране и информиране, насочени към младите хора и работодателите, проявяващи интерес към подпомагането на дейностите за солидарност, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване

5.Конвенция за правата на хората с увреждания – чл.30/т.5 –
а) за насърчаване и подпомагане на участието, в най-пълната възможна степен, на хора с увреждания в обичайни спортни дейности на всички равнища

6. Стратегия „Европа 2020“, – която ясно заяви, че използването на
образованието чрез спорт и неформалното образование като основен инструмент, ще допринесе значително за постигането на основните цели.

Вашият коментар