Три обучения на доброволците по проекта

Три обучения на доброволците

Три обучения на доброволците по проекта

Първо обучение

Три обучения на доброволците по проект „От идея към реализация“ по програма на Европейският корпус за солидарност , ще се проведат в рамките на първите месеци.

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Три обучения на доброволците - Филип БергСъбитието е предназначено за обучение на 5
доброволци на инструментариума. Те ще получат знания за спецификата на работа с хора с увреждания/и по-специално на тези с аутизъм и хиперактивност/. Ще получат информация за
същността на адаптираната баскетболната игра – правила,организация, изисквания и как тя да се приложи кам децата и младежите с увреждания.
Доброволците ще участват в тренировъчние процес, ще помагат в логистиката на хората с увреждания.
Теми на обучението:
– Презентация за доброволчеството.
– Защо да станем и да продължим за бъдем доброволци.
– Какво представлява Европейския корпус за солидарност.
– Представяне на проекта
– Представяне на децата и младежите с увреждания-физически и ментални
– Начални познания за тренировъчните занимания

Второ обучение

Три обучения на доброволците- второТеми:
– Представяне на проблемите на хората с увреждания /физичиски и ментални/.
– Връзката между тези хора и спорта – ползите от спорта за подобряване на физическото състояние,
психическкото равновесие и социалното приобщаване.
– Проблемите на хората с увреждания в България
– Обогатяване на методиката за провеждане на тренировките – представяне на адаптираната игра –
БАСКИТ. Тази игра се провежда в отбори по човека, като трима от тях са хора с увреждания с колички
и двама са хора без увреждания. всеки играе в начертани на полето коридори и има специални
правила, които не са трудни. целта да се събират в един отбор хора с увреждания и такива без
вреждания. За доброволците е важно да знаят правилата и да са я прилагали практически, защото те ще взимат активно участие п време на презентирането на играта в другите градове. Ще бъде изготвена документация, която ще бде качена онлайн.
Ще се проведе беседа между БКХУ Левски и доброволците. Ще се рагледа направеното до този момент и ще ще се поставят нови задачи. Ще се разгледат проблеми на доброволците / ако има такива/ и ще се направят промени, ако е необходимо.Доброволците ще споделят свои идеи за подобряване на работата.

Трето обучение

Основната тема е “Адаптиран спорт и приобщаващо образование“, която разглежда адаптираните спортове за хората с увреждания.

Вашият коментар