Обучение на доброволците по време на проекта

Обучение на доброволците

Обучение на доброволците по време на проекта

Обучение на доброволците

Обучение на доброволците бяха предвидени по времетраенето на проекта. Доброволците ще бъдат основните двигатели на този процес на приобщаване на хората с увреждания към социализация чрез спорт. Те ще подпомагат иОбучение на доброволците в софия мотивират младежите с увреждания в трудния им път на ресоциализация. Те ще придобият знания за адаптирания спорт и умения за прилагането им. Те ще
усвоят знания върху теорията и правилата на игрите и ще ги предадат на младежите. те ще помогнат да се преодолеят бариерите, които доминират в обществото ни днес. Бяха проведени 3 обучения. Доброволците получиха знания за това, какво представлява ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Обучение на доброволците в Елин ПелинДоброволците придобиха следните знания за:
– програмата Еразъм +;
– значението и възможностите на Youthpass;
– съвременни начини/канали/мрежи за търсене на работа;
– подходящи стратегии за поведение по време на интервю за работа;
-правата и отговорностите на младежкото участие;
Доброволците ще изградят умения и компетенции:
– да използват възможностите на програмата за личното си усъвършенстване;
– да търсят работа по различни канали/мрежи;
– да познават добре себе си и да могат да акцентират върху силните страни в своята индивидуалност и опит;
– да се включват в различни форми на младежко участие;
Доброволците ще придобият следното поведение/навици/нагласи:
– да приемат и зачитат като равноправни всички хора , независимо от различията им ;
– да приемат, зачитат и споделят европейските ценности;
– ще поемат отговорност за собствената си професионална реализация и успех;
– ще приемат младежкото участие като вътрешна потребност и ще имат мотивация да защитават общественозначими каузиОбучение на доброволците в Елин Пелин

Очаквани резултати

Очаквани ползи за хората със специфични възможности:
1. Знания
– по-добра осведоменост за европейския проект и общите ценности на ЕС
– повишена информираност
– повишена мотивация за участие в следващи проекти
2.Въздействие върху здравния статус:
– възстановяване здравословното състояние и увреждане
– стабилизиране здравословното състояние и предпазване от допълнително усложняване
– намаляване симптомите на увреждането
– създаване условия за индивидуално натоварване и адаптация
3.Възпитание/обучение:
– придобиване на двигателни умения
– провишаване на физическата годност
– участие в спортни дейности
– получаване на теоретични знания
– двигателно възприемане
4. Социално поведение
– по-активно участие в демократичния живот и в обществото като цяло
– повишена самооценка, оценка на другите
– самопознание, познание на другите
– приемане ва колектива
– собствена идентификация
– житейско развитие
– подобрение на психическото състояние

– промяна поповедението – повече активност
– мотивация
5. Двигателна изява
– представяне на собствената личност
– представяне на колектива
– принадлежност за обществото
– нови познанства, приятели

 


Заключително събитие

Заключително събитие на проекта

 

Заключително събитие на проекта

Заключително събитие  за проекта „Направи го с нас“  ще се проведе от 23.06.2021 до 27.06.2021  година в  София (България). То ще продължи  5 дни.
Целта на това събиране е да идентифицират и споделят добри практики и да се разработи плана на инструментариума за обучение чрез неформално учене.
Брой участници: 20 младежи с увреждания, координатор, треньор, 5 доброволци, 2 рехабилитатори.
Представителят на Basketball Club for People with Disabilities Levski ще отговаря за цялостната организация на всички аспекти на семинара и ще ръководи програмата.
Семинарът ще доведе до ползотворен обмен на добри практики, който ще послужи като основна линия за разработване на плана на инструментариума за обучение .
Ще присъстват приобщени младежи и те ще участват в тренировки с треньора и доброволците, а последните 2 дни ще има турнир със състезателен характер
Ще се проведе – Заключителна конференция.Срещата за оценка с отворена закриваща конференция има за цел да събере всички резултати от проекта и да финализира всички документации на проекта-

Оценка на проекта

Оценката на степента, в която проектът е постигнал целите си, оценката на цялостния успех и оценката на въздействието е съществена част от процеса. Така не само се оценяват постиженията, но и се генерират препоръки за
бъдещи подобрения. За напредването към изпълнението на целите, ще ни служат показатели. Това са признаците, с които ще измерваме ефикасността.Показателите могат да бъдат количествени и качествени.
Количествени показатели- за нас количествени показатели ще бъдат:
– увеличаване на броят на участниците в заниманията с доброволците.
– увеличаване на броя на публикациите в медиите – специализираните бюлетини, интервюта, статии.
– увеличаване на видимостта ни в социалните медии
– увеличаване участието ни в публични събития
Качествените показатели са свързани с качеството на участието и опита. Ще използваме:
– въпросници
– наблюдения
– обратна връзка с доброволците


Харесайте ни във фейсбук